Asfaltcentrale update

 
Voor aanvang van de zomervakantieperiode informeer ik u nog graag over de laatste stand van zaken rond de asfaltcentrale. Op dit moment zijn er een aantal punten die ik u wil meegeven.
 
Continue meetpunten in de omgeving
 
Vanaf 1 juli wordt er gedurende 6 maanden op twee plaatsen in de directe omgeving van de centrale continue gemeten op benzeen en aromaten. Een van deze punten is in samenspraak met de omgeving gekozen. De gegevens van de metingen worden frequent uitgelezen en deze informatie wordt gedurende deze 6 maanden toegevoegd en gepubliceerd op de website www.luchtmeetnet.nl.
 
Plan van Aanpak AsfaltNu
 
Zoals bekend is AsfaltNu verzocht om voor 1 augustus 2021 een Plan van Aanpak in te dienen waarin wordt aangegeven hoe snel en met welke aanpassingen de uitstoot van de centrale aan de normen gaat voldoen. Dit plan is door AsfaltNu op 15 juli bij de gemeente ingediend. Wij nemen kennis van de inhoud en volgen de uitvoering van dit plan. Hiervoor zullen wij de komende periode meerdere gesprekken met de asfaltcentrale en diverse experts organiseren.
 
Handhaving
 
De resultaten van de door AsfaltNu uitgevoerde metingen op 5 mei, die 17 juni bekend werden, heeft ons doen besluiten dat wij niet langer afwachten en de volgende stap in het handhavingstraject zetten. Deze volgende stap, overeenkomstig de Landelijke Handhavingsstrategie, is het opleggen van een voornemen last onder dwangsom aan AsfaltNu.
Het voornemen houdt, kort gezegd, in dat wij verwachten dat er vanaf 24 december 2021 geen sprake meer is van overschrijding van de normen voor benzeen en PAKs door de asfaltcentrale. Op het moment dat de asfaltcentrale vanaf 24 december 2021 niet voldoet aan de geldende normen voor benzeen en PAKs uit het Activiteitenbesluit milieubeheer, moet de asfaltcentrale een dwangsom betalen. De hoogte van deze dwangsom bedraagt voor zowel benzeen als PAKs € 20.000,- per constatering met een maximum van € 100.000,-.
Zowel de asfaltcentrale als de partijen die de gemeente hebben verzocht handhavend op te treden krijgen de gelegenheid om mondeling of schriftelijk te reageren op het voornemen last onder dwangsom, zij kunnen een zienswijze indienen. Per brief worden deze partijen hierover geïnformeerd. In de hiervoor gestelde termijn wordt rekening gehouden met de aankomende
vakantieperiode.
 
Omgevingscommunicatie
 
Na de zomer, als de situatie rond corona het toelaat, organiseert de gemeente een bijeenkomst voor de omgeving over de asfaltcentrale. Hierover zullen wij u nog nader informeren.
 
Tenslotte
Uiteraard wordt ook tijdens de zomerperiode doorgewerkt aan dit project en wordt u ook via de website www.s-hertogenbosch.nl/asfaltcentrale op de hoogte gehouden. Wij streven ernaar, ook in de zomermaanden, u een wekelijkse update te geven.
Rest mij nog u een fijne zomerperiode te wensen.
 
Met vriendelijke groet,
Wethouder Roy Geers

Terug
jul 22, 2021 Categorie: Berichten gemeente Ingezonden door: wijkraad